ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม
กิจกรรม
กิจกรรมสภาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
เรื่องน่ารู้
กระดานสนทนา
 
Adobe Acrobat Reader
E-Mail
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกัน และปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ
งานป้องกัน
วันสตรี 2555
 
129904
9 กุมภาพันธ์ 2559
 

กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)
เทศบาลตำบลแม่ยม ได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) บ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 
 
มุมท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
ภูมิพะเยา รักแผ่นดิน
ปงพิทักษ์ รักแผ่นดิน
นามพะเยา
fac
เทศบาลตำบลปง
เทศบาลตำบลงิม
องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
องค์การบริหารส่วนตำบลออย
องค์การบริหารส่วนตำบลควร
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น